Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: pondělí po 2. neděli adventní  | nejbližší Bohoslužba bude: 12.12 v 18:00 - za Boženu Skoupou, sourozence a živou rodinu - MALHOSTOVICE (kostel Malhostovice)

 hlavní menu

 odkazy v této sekci

rok 2017 

rok 2015 

rok 2013 

rok 2012 

rok 2010 

rok 2007 

 

 přihlášení

 krátké zprávy

Sbírky v roce 2017:
26. 02. 8. haléř sv. Petra
04. 06. na charitatu
25. 06. na bohoslovce a formaci kněží
24. 09. do fondu PULS
22. 10. na misie
Dobrovolná sbírka:
14. 04. Boží hrob [ 6.02.17 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

slovo > 7. neděle v mezidobí - A - 2017

7. neděle v mezidobí - A - 2017

Svátek Proměnění Páně - 2017

Svátek Proměnění Páně - 2017


promluva p. J. BuchtyUčedníci svému Pánu mnohdy nerozumí. Ježíš je nechce jen poučovat, ale uvádět do zakoušení živého Boha.

Dnešní nedělí nepokračujeme v následnosti liturgického mezidobí, ale máme svátek Proměnění Páně. V liturgickém kalendáři je mnoho svátků s pevným datem, a proto se stává, že jejich slavení občas připadne na neděli. Některé z těchto svátků jsou překryty posloupností nedělí liturgického mezidobí, avšak jiné zase svým významem stojí nad texty liturgického mezidobí. To není jen to jediné, co o dnešním svátku můžeme říci, že ho čas od času slavíme v neděli. Evangelium o proměnění Páně na hoře se také pravidelně čte o druhé neděli postní. A jelikož tento rok máme Matoušovo evangelium, tak vlastně dnešní úryvek po několika měsících opět slyšíme. Samozřejmě se nabízí otázka, co je na dnešním svátku tak důležité, že ho církev takovým způsobem zviditelňuje. Odpověď na tuto otázku do značné míry dává Ježíš v závěrečné větě, kdy říká třem nejbližším apoštolům, aby o této události mlčeli, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Tradičně se dnešní událost spojuje s Ježíšovou předpovědí o svém utrpení a smrti na kříži. Celkově bychom jich v Matoušově evangeliu nalezli tři.

První je u Cesareje Filipovy, kdy Petr vyznává víru apoštolů, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn. Pán Ježíš ho za to chválí, ale hned dodává, že bude odmítnutým Mesiášem, který bude trpět a zemře. Rozčarování apoštolů nad těmito Ježíšovými slovy zase tlumočí Petr snažící se Kristu domluvit, ale je tvrdě odmítnut slovy: „Jdi mi z cesty, satane!“ (Mt 16,23) V té stejné chvíli, kdy apoštolové na jedné straně dorostou k poznání Ježíše Krista, jako Mesiáše a Božího Syna, tak také najednou zjistí, že všechno je úplně jinak, než si to ve skutečnosti představovali. Za první předpovědí o Ježíšově utrpení a smrti následují dvě další ujišťující apoštoly, že to od Ježíše nebyl pouhý výpadek, ale že tato slova myslí jejich Mistr vážně. Ježíš také ve svých předpovědích začíná být přesnější. Mluví o tom, jak se na něm odmítnutí Mesiáše naplní. Událost Proměnění na hoře, kterou dle tradice bývá označována hora tábor má tedy apoštoly povzbudit, aby neztratili ve svého Mistra důvěru. Její význam je ve skutečnosti mnohem větší. Nejedná se jen o povzbuzení, ale přímo o prožitek velikosti Boha v Ježíšově osobě. Evangelista jasně zmiňuje, že je zahalil oblak. Oblak je znamením Boží přítomnosti. Ve Starém zákoně, který samozřejmě tito rybáři znali, je mnoho odkazů. Když byli vyváděni z Egypta (2 Moj 13,21), v souvislosti se stánkem úmluvy na poušti (2 Moj 33,9) nebo skutečnosti, když Šalamoun postavil chrám, tak byl zahalen mrakem, že kněží nemohli vykonávat svou službu. (1 Král 8,10)

Jednou jako bohoslovci jsme měli přednášku od pana profesora Radovana Lukavského, známého českého herce. Učil nás správně mluvit. Jak jistě víte, byl přesvědčený katolík, který se dokázal postavit komunistickému režimu a pro své názory byl perzekuován. Popisoval událost, při níž ležel na pokoji v nemocnici s nějakým zraněným sportovcem. Skoro každý den za ním přicházel trenér, nemohl sice běhat, ale on ho trénoval v myšlence: „Teď se rozbíháš, běžíš, zrychluješ a skoč, skoč…“ Jako umělec, než vytvoří dílo, tak ho vidí ve své mysli. A to stejné je i u nás, potřebujeme mít jasnou myšlenku, představu, již nakonec uskutečníme. A vlastně stejně k nám přistupuje i Ježíš. Nechce nám jen vykládat o utrpení a křížích, které jednou mají být završeny věčnou slávou. On prostě chce, abychom to už nyní, alespoň v záblescích nebeské slávy prožívali. Proto je tedy ten dnešní svátek Proměnění Páně tak důležitý. Evangelium nemluví jen o událostech tak dávno uskutečněných. Ono mluví i o nás. I nás Ježíš čas od času zve nahoru, abychom dokázali uvidět záblesk slávy, která na nás jednou v jeho království čeká. A abychom měli odvahu, i když tak často klopýtáme, odmítáme naše kříže nést a svému Mistru nerozumíme, nakonec v cestě za ním vytrvat.